Mức tài trợ và quyền lợi

Đã hết hạn nộp báo cáo

Kính gửi:  Quý Hãng/Quý Công ty 

Ban tổ chức Hội nghị Điện quang can thiệp toàn quốc lần thứ 11 - VSIR2024 của Chi Hội Điện quang can thiệp Việt Nam xin trân trọng thông báo các các mức tài trợ triển lãm gian hàng trên website Hội nghị VSIR.VN như sau

QUYỀN LỢI CỦA CÁC CÔNG TY THAM GIA TÀI TRỢ


1/ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG (DIAMOND SPONSOR): 600.000.000 đồng

-       Nhà tài trợ có một vị trí trung tâm nhất để giới thiệu, trưng bày sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến mại trong phạm vi tổ chức Hội nghị của Ban tổ chức (BTC); 

-       Có một vị trí triển lãm trên website Hội nghị: tại mục “Nhà tài trợ”. Nhà tài trợ gửi một video quảng cáo thời lượng từ 3-5 phút. Nội dung video phải được gửi trước 30 ngày Hội nghị để BTC xét duyệt. 

-       Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của Hội nghị, bao gồm: 

 • Backdrop chụp hình đặt tại địa điểm tổ chức Hội nghị.
 • Website của Hội nghị (Website Hội nghị sẽ lưu các bài giảng, bài báo cáo tại Hội nghị sau khi kết thúc Hội nghị 01 năm).
 • Giấy mời online của Hội nghị.
 • Màn hình chờ trước khi Hội nghị chính thức bắt đầu.
 • Video cảm ơn của Ban tổ chức (Trình chiếu khi kết thúc các phiên Hội nghị).

-       Logo nhà tài trợ Kim Cương sẽ ở vị trí trung tâm nhất và kích thước lớn nhất so với các nhà tài trợ khác khi xuất hiện trên cùng một vị trí.

-       Có 01 báo cáo viên trình bày 01 chủ đề trong 20 phút (Thời gian báo cáo sẽ thống nhất với BTC). Bài thuyết trình phải là bài trình bày khoa học có liên quan đến các chủ đề trong Hội nghị. Thuyết trình viên do nhà tài trợ sắp xếp. Nội dung trình bày, lý lịch khoa học và bản chụp hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của báo cáo viên phải đăng ký và gửi cho BTC ít nhất 45 ngày trước Hội nghị và phải được duyệt bởi BTC. Bài thuyết trình sẽ được BTC bố trí đưa vào trong phiên toàn thể hoặc phiên phù hợp.

-       Trailer (Video) giới thiệu công ty/sản phẩm xuất hiện 20s tại phiên toàn thể (2 lần phát) và trước các phiên của Hội nghị (2 lần/buổi). Thời điểm phát trailer giới thiệu công ty sẽ do BTC sắp xếp.

-       Nhận kỷ niệm chương, văn bằng, ghi nhận việc tài trợ.

-       Thời gian xác nhận tài trợ trước ngày 05/03/2024, thời gian chuyển khoản tiền tài trợ trước khi hội nghị diễn ra 15 ngày. Ban tổ chức phải nhận được văn bản cam kết việc tài trợ từ phía các Nhà tài trợ. Sau thời hạn trên, BTC không đảm bảo việc tiếp nhận tài trợ.

2/ TÀI TRỢ VÀNG (GOLD SPONSOR) : 300.000.000 đồng

-       Nhà tài trợ có một vị trí nhà tài trợ Vàng để giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến mại trong phạm vi tổ chức Hội nghị của BTC.

-       Có một vị trí triển lãm trên website Hội nghị tại mục “Nhà tài trợ”. Nhà tài trợ gửi một video quảng cáo thời lượng từ 3-5 phút. Nội dung video phải được gửi trước 30 ngày Hội nghị để BTC xét duyệt. 

-       Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của hội nghị, bao gồm: 

 • Backdrop chụp hình đặt tại địa điểm tổ chức Hội nghị.
 • Website của Hội nghị (Website Hội nghị sẽ lưu các bài giảng, bài báo cáo tại Hội nghị sau khi kết thúc Hội nghị 01 năm).
 • Giấy mời online của Hội nghị.
 • Màn hình chờ trước khi Hội nghị chính thức bắt đầu.
 • Video cảm ơn của Ban tổ chức (Trình chiếu khi kết thúc các phiên Hội nghị).

-       Logo nhà tài trợ Vàng sẽ ở vị trí và kích thước lớn hơn so với các nhà tài trợ khác khi xuất hiện trên cùng một vị trí, chỉ sau nhà tài trợ Kim Cương;

-       Có 01 báo cáo viên trình bày 01 chủ đề trong 15 phút (Thời gian báo cáo sẽ thống nhất với Ban tổ chức (BTC)). Bài thuyết trình phải là bài trình bày khoa học có liên quan đến các chủ đề trong Hội nghị. Thuyết trình viên do nhà tài trợ sắp xếp. Nội dung trình bày, lý lịch khoa học và bản chụp hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của báo cáo viên phải đăng ký và gửi cho BTC ít nhất 45 ngày trước Hội nghị và phải được duyệt bởi BTC. Bài thuyết trình sẽ được BTC bố trí đưa vào trong phiên phù hợp.

-       Trailer (Video) giới thiệu công ty/sản phẩm xuất hiện 20s tại phiên toàn thể (1 lần phát) và trước các phiên của Hội nghị (2 lần/buổi). Thời điểm phát trailer giới thiệu công ty sẽ do BTC sắp xếp.

-       Nhận kỷ niệm chương, văn bằng, ghi nhận việc tài trợ.

-       Thời gian xác nhận tài trợ trước ngày 05/03/2024, thời gian chuyển khoản tiền tài trợ trước khi hội nghị diễn ra 15 ngày. Ban tổ chức phải nhận được văn bản cam kết việc tài trợ từ phía các Nhà tài trợ. Sau thời hạn trên, BTC không đảm bảo việc tiếp nhận tài trợ.

3/ TÀI TRỢ BẠC (SLIVER SPONSOR) : 200.000.000 đồng

-       Nhà tài trợ có một vị trí nhà tài trợ Bạc để giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến mại trong phạm vi tổ chức Hội nghị của BTC. 

-       Có một vị trí triển lãm trên website Hội nghị tại mục “Nhà tài trợ”. Nhà tài trợ gửi một video quảng cáo thời lượng từ 3-5 phút. Nội dung video phải được gửi trước 30 ngày Hội nghị để BTC xét duyệt.

-       Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của hội nghị, bao gồm:

 • Backdrop chụp hình đặt tại địa điểm tổ chức Hội nghị.
 • Website của Hội nghị (Website Hội nghị sẽ lưu các bài giảng, bài báo cáo tại Hội nghị sau khi kết thúc Hội nghị 01 năm).
 • Giấy mời online của Hội nghị.
 • Màn hình chờ trước khi Hội nghị chính thức bắt đầu.
 • Video cảm ơn của BTC (Trình chiếu khi kết thúc các phiên Hội nghị).

-       Logo nhà tài trợ Bạc sẽ ở vị trí và kích thước lớn hơn so với các nhà tài trợ khác khi xuất hiện trên cùng một vị trí, chỉ sau nhà tài trợ Kim Cương và nhà tài trợ Vàng.

-       Trailer (Video) giới thiệu công ty/sản phẩm xuất hiện 20s trước các phiên của Hội nghị (2 lần/buổi). Thời điểm phát trailer giới thiệu công ty sẽ do BTC sắp xếp.

-       Nhận văn bằng ghi nhận việc tài trợ.

-       Thời gian xác nhận tài trợ trước ngày 05/03/2024, thời gian chuyển khoản tiền tài trợ trước khi hội nghị diễn ra 15 ngày. Ban tổ chức phải nhận được văn bản cam kết việc tài trợ từ phía các Nhà tài trợ. Sau thời hạn trên, BTC không đảm bảo việc tiếp nhận tài trợ.

4/ TÀI TRỢ ĐỒNG (CO-SPONSOR) : 100.000.000 đồng

-       Nhà tài trợ có một vị trí nhà tài trợ Đồng để giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến mại trong phạm vi tổ chức Hội nghị của BTC.

-       Có một vị trí triển lãm trên website Hội nghị tại mục “Nhà tài trợ”. Nhà tài trợ gửi một video quảng cáo thời lượng từ 3-5 phút. Nội dung video phải được gửi trước 30 ngày Hội nghị để BTC xét duyệt.

-       Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của Hội nghị, bao gồm:

 • Backdrop chụp hình đặt tại địa điểm tổ chức Hội nghị.
 • Website của Hội nghị (Website Hội nghị sẽ lưu các bài giảng, bài báo cáo tại Hội nghị sau khi kết thúc Hội nghị 01 năm).
 • Giấy mời online của Hội nghị.
 • Màn hình chờ trước khi Hội nghị chính thức bắt đầu.
 • Video cảm ơn của BTC (Trình chiếu khi kết thúc các phiên Hội nghị).

-       Logo nhà Đồng tài trợ sẽ ở vị trí và kích thước nhỏ nhất so với các nhà tài trợ khác khi xuất hiện trên cùng một vị trí.

-       Trailer (Video) giới thiệu công ty/sản phẩm xuất hiện 20s trước các phiên của Hội nghị (1 lần/buổi). Thời điểm phát trailer giới thiệu công ty sẽ do BTC sắp xếp.

-       Nhận văn bằng ghi nhận việc tài trợ.

-       Thời gian xác nhận tài trợ trước ngày 05/03/2024, thời gian chuyển khoản tiền tài trợ trước khi hội nghị diễn ra 15 ngày. Ban tổ chức phải nhận được văn bản cam kết việc tài trợ từ phía các Nhà tài trợ. Sau thời hạn trên, Ban tổ chức không đảm bảo việc tiếp nhận tài trợ.

5/ TÀI TRỢ KHÁC                      

1.    Bàn trưng bày và giới thiệu sản phẩm: 50.000.000 đồng.

2.    Đăng ký Hội nghị vệ tinh 45 phút – 60 phút : 50.000.000đ/ phiên.

o   Nhà tài trợ phải gửi cho BTC các thông tin sau ít nhất 45 ngày trước khi Hội nghị diễn ra để BTC xét duyệt: Chủ đề, nội dung phiên Hội nghị, Chủ toạ và thuyết trình viên;

o   Nhà tài trợ sẽ được phát trailer 20s giới thiệu công ty/sản phẩm trước phiên Hội nghị vệ tinh của mình 1 lần theo sắp xếp của BTC.

3.    Trailer (Video) giới thiệu công ty/sản phẩm xuất hiện 20s tại Hội nghị theo sự sắp xếp của BTC: 10.000.000đ/01 lần phát.

4.    Thời hạn xác nhận tài trợ :  Trước ngày 05 tháng 03 năm 2024.

5.    Thời hạn chuyển tiền tài trợ: Trước ngày 05 tháng 04 năm 2024.

(Sau thời hạn trên, BTC không đảm bảo thực hiện quyền lợi tài trợ).

6.    Hình thức nhận tài trợ: Bằng chuyển khoản vào tài khoản Chi Hội Điện quang can thiệp Việt Nam.

Tên tài khoản:                Chi Hội Điện quang can thiệp VN.             

Số tài khoản VNĐ:          1041103719.

Số tài khoản USD:          1041134208

Tại ngân hàng:               VCB Sở giao dịch – PGD Trần Phú.

Địa chỉ:                          34B Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.

SWIFT_CODE:                    BFTV VNVX 001.

Đề nghị ghi rõ ở phần Nội dung chuyển khoản: “VSIR2024-Tên Công ty-Mức tài trợ”

Lưu ý: 

Các công ty cần hóa đơn GTGT sẽ cộng thêm 10% tiền thuế, vui lòng liện hệ BTC để được tư vấn.

Mọi chi tiết xin liên hệ hoặc thắc mắc cần giải đáp, Quý Công ty liên hệ BTC:

Địa chỉ: Trung tâm Điện quang - Bệnh viện Bạch Mai số 78 đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

Website hội nghị: https://vsir.vn Email: radiologyvn@gmail.com

 1. Cử nhân Trần Công Chí – Chánh văn phòng Hội Điện quang & YHHN VN.

Điện thoại: 0919416888 Email: trancongchi@gmail.com.

       2. Ban thư ký hội thảo:

 • Ms Hoàng Thị Thanh Huyền – Thư ký Hội Điện quang & YHHN VN.

Điện thoại: 0963858125. Email: hoanghuyen2598@gmail.com.

 • Ms Phạm Hương Ly – Thư ký sự kiện VSIR 2024.

Điện thoại: 0915083456 Email: ly.pham@hoavietmedia.com

 • Ms Vũ Bích Ngọc - Thư ký sự kiện VSIR 2024.

Điện thoại: 0973843968 Email: ngoc.vu@hoavietmedia.com 

 

 

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Chủ tịch Chi Hội Điện quang can thiệp

(Đã ký)

 PGS.TS. VŨ ĐĂNG LƯU


Bạn đã sẵn sàng?

Bạn muốn tham gia sự kiện của chúng tôi

Back To Top