Ban tổ chức hội nghị

Đã hết hạn nộp báo cáo

1/ Trưởng ban tổ chức

PGS.TS Vũ Đăng Lưu

2/ Phó Trưởng ban tổ chức

PGS.TS. Lê Thanh Dũng

TS. Nguyễn Đình Luân

3/ Ủy viên ban tổ chức

TS.BS. Nguyễn Ngọc Tráng
PGS.TS. Lê Trọng Bỉnh

TS.BS. Nguyễn Trọng Tuyển

BSCK2. Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn

TS.BS. Nguyễn Thái Bình

TS.BS. Nguyễn Ngọc Cương

TS.BS. Trần Chí Cường

BSCKII Nguyễn Minh Châu

BSCKII Trịnh Hà Châu

BSCKII Ngô Quang Chức

BSCKII Trần Đạt

BSCKII Nguyễn Đức Hùng

BSCKII Phùng Hưng

TS.BS Nguyễn Thu Hương

BSCKII Nguyễn Đức Khang

TS.BS Lê Văn Khảng

BSCKII. Ngô Lê Lâm

TS.BS Trần Quang Lục

TS.BS Nguyễn Đình Minh

BSCKI Đào Mạnh Sơn

BS Trần Nhật Tâm

BSCKII Bùi Hoàng Tú

BSCKII Trần Quốc Tuấn

BS Trần Thanh Vũ

Ths.BS Trang Mộng Hải Yên

 CN. Trần Công Chí

 CN Hoàng Thị Thanh Huyền


4/ Thành viên của Hội đồng khoa học 

GS.TS. Phạm Minh Thông

PGS.TS Vũ Đăng Lưu

PGS.TS. Lê Thanh Dũng

TS. Nguyễn Đình Luân

PGS.TS. Bùi Văn Giang

PGS.TS.Võ Tấn Đức

BSCKII. Nguyễn Đức Khang

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiền

PGS.TS.Nguyễn Phước Bảo Quân

TS.BS. Trần Chí Cường

PGS.TS Phùng Anh Tuấn

PGS.TS. Trần Anh Tuấn

PGS.TS Phạm Hồng Đức

TS.BS. Nguyễn Trường Giang

TS.BS. Nguyễn Ngọc Tráng

PGS.TS. Lê Trọng Bỉnh

TS.BS. Nguyễn Trọng Tuyển

5/ Tiểu ban tài chính               

Trưởng tiểu ban   

 PGS.TS Vũ Đăng Lưu      

Ủy viên:      

PGS.TS. Lê Thanh Dũng

TS. Nguyễn Ngọc Tráng

CN Trần Công Chí

6/ Tiểu ban đối ngoại

Trưởng tiểu ban:            

 PGS.TS Vũ Đăng Lưu

Phó trưởng tiểu ban:      

 PGS.TS Lê Thanh Dũng

 TS Nguyễn Đình Luân

Ủy viên:                          

TS.BS. Nguyễn Ngọc Tráng

PGS.TS. Lê Trọng Bỉnh
BSCK2. Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn

TS.BS. Nguyễn Quang Anh

7/ Tiểu ban hậu cần

Trưởng tiểu ban             

 PGS.TS Vũ Đăng Lưu

Phó trưởng tiểu ban       

PGS.TS Lê Thanh Dũng

TS. Nguyễn Đình Luân

Ủy viên  

TS.BS. Nguyễn Ngọc Tráng

TS.BS. Nguyễn Quang Anh

Ths,.BS Lê Hoàng Kiên

Ths. BS Nguyễn Tất Thiện

Ths. BS.Thân Văn Sỹ

CN Trần Công Chí                     

CN Hoàng Thị Thanh Huyền

Bạn đã sẵn sàng?

Bạn muốn tham gia sự kiện của chúng tôi

Back To Top