Đăng ký


(will be used to access the website laster)

Please enter your phone number. (Example: +12345678 ext 233)

Giá hội nghị (VND/người)

Phí tham gia
Đăng ký đại biểu từ 01/11/2023 đến 31/3/2024
Đăng ký từ 31/3/2024 và tại chỗ
Gala dinner
(*) Phí đăng ký bao gồm phí tham gia hội nghị, thủ tục tiến hành hội nghị, đón tiếp, các bữa trưa, đồ uống.
Tổng (vnđ) *:

Phương thức thanh toán

Please select the form of payment


Điều khoản thanh toán (Chính sách hoàn/ hủy/ thay đổi...)

Điều khoản thanh toán

Bạn đã sẵn sàng?

Bạn muốn tham gia sự kiện của chúng tôi

Back To Top